Thuyền RIB bằng nhôm

 

 

Nhôm RIB 250

Nhôm RIB 270

Nhôm RIB 280

US $ 450,00+

US $ 470,00+

US $ 490,00+

 

 

 

Nhôm RIB 300

Nhôm RIB 320

Nhôm RIB 330

US $ 520,00-860,00

US $ 550,00-950,00

US $ 560,00-1000,00

 

 

 

 

Nhôm RIB 340

Nhôm RIB 360

Nhôm RIB 380

US $ 570,00-1020,00

US $ 600,00-1100,00

US $ 650,00-1200,00

 

 

 

Nhôm RIB 390

Nhôm RIB 400

Nhôm RIB 420

US $ 1000,00-1300,00

US $ 1050,00-1350,00

US $ 1100,00-1550,00

 

 

 

 

 

Nhôm RIB 480

Nhôm RIB 500

Nhôm RIB 520

US $ 1750,00-2200,00

US $ 1900,00-3150,00

US $ 2100,00-3200,00

 

 

 

Nhôm RIB 550

Nhôm RIB 560

Nhôm RIB 580

US $ 2700,00-3400,00

US $ 2800,00-3500,00

US $ 3600,00

 

 

 

 

 

Nhôm RIB 590

Nhôm RIB 600

Nhôm RIB 620

US $ 3900,00

US $ 4100,00

US $ 4100,00-4500,00

 

 

 

Nhôm RIB 640

Nhôm RIB 650

Nhôm RIB 660

US $ 4200,00-4800,00

US $ 4300,00-5200,00

US $ 4400,00-5300,00

 

 

 

 

 

Nhôm RIB 680

Nhôm RIB 700

Nhôm RIB 760

US $ 4500,00-5600,00

US $ 4600,00-5900,00

US $ 8100,00-9600,00

 

 

 

Nhôm RIB 860

Nhôm RIB 1070

 

US $ 10000,00-11000,00

US $ 16000,00

 

Lưu ý: Giá chỉ dành cho vỏ nhôm, tổng giá phụ thuộc vào thông số kỹ thuật.